Privacy statement website

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Duinweide Investeringen NV, haar deelnemingen en verbonden maatschappijen, en de vastgoedbeleggingsfondsen die zij beheert, hierna gezamenlijk aan te duiden als Duinweide.

Verwerking van persoonsgegevens door Duinweide

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Duinweide verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dit op een overzichtelijke manier. Duinweide staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 19 september 2018. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website en via deze link.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door Duinweide verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

1. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens (NAW-gegevens en indien nodig geboortedatum- en plaats, correspondentiegegevens en BSN) om overeenkomsten die we sluiten met kopers, verkopers, huurders, (onder)aannemers en leveranciers en werknemers te kunnen uitvoeren.

a. Koopovereenkomsten onroerend goed

b. Huurcontracten

c. Koop- aanneemovereenkomsten

d. Overeenkomsten van opdracht

e. Arbeidsovereenkomsten met werknemers

2. Het uitvoeren van overeenkomsten met beleggers

U bent belegger als u deelneemt in een door Duinweide beheert beleggingsfonds. Voordat wij u als belegger mogen accepteren, dienen wij conform de wettelijke verplichtingen uw identiteit vast te stellen. Vervolgens verwerken wij persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met beleggers te kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw NAW-gegevens, geboortedatum- en plaats, correspondentiegegevens, fiscale status en uw BSN.

3. Voor marketingactiviteiten c.q. afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
Wij verwerken persoonsgegevens (NAW-gegevens) in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenementen opgedaan zijn. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten. Hiervoor gebruiken wij onder meer de volgende kanalen:

a. Mailings via ActiveCampaign

b. Nieuwberichten via Facebook

c. Beleggersevenementen

4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Duinweide
Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de NAW- of contactgegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookies

Duinweide Investeringen NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Duinweide Investeringen NV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie hiervoor deze toelichting.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Duinweide verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van kopers, verkopers, huurders, (onder)aannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die wij verwerken van beleggers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van hun deelname in een beleggingsfonds.

2. Gerechtvaardigd belang

Duinweide heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verzamelen in het kader van klantenwerving en relatiemanagement.

3. Toestemming van betrokkenen

Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
Duinweide dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Wet op de Identificatieplicht, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Met wie deelt Duinweide uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

1. Eigen werknemers
We delen de gegevens met medewerkers wanneer het verwerkingsdoel in lijn ligt met hun functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

2. Leveranciers en onderaannemers die voor Duinweide werken
We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.

3. Belastingdienst
In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Nederlandse belastingdienst of Amerikaanse belastingdienst.

Hoe lang bewaart Duinweide uw persoonsgegevens?

Duinweide bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doelen te bereiken.

  • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
  • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.
  • Gegevens voor beleggingsactiviteiten worden maximaal 7 jaar bewaard, overeenkomstig wettelijke verplichtingen.
  • Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Duinweide van u verzameld en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

  • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
  • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
  • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duinweide,
  • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar privacy@duinweide.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Duinweide uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij privacy@duinweide.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via deze link.

Contactgegevens

Duinweide Investeringen NV
Henry Dunantweg 15
2402 NM Alphen aan den Rijn
088-222 0 222
privacy@duinweide.nl

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)