> STRUCTURERING RIETWIJCK

 
Het fonds is gestructureerd zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Het fonds heeft 4 juridische eigenaren (Stichting Rietwijck I-IV) die onafhankelijk van elkaar zijn en die bestuurd worden door (niet met elkaar verbonden) trustkantoren. Participanten mogen geen groter belang hebben dan 1/3. Hiermee is de aankoop van het vastgoed vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.
 
Elke participatie bestaat uit vijf aandelen in respectivelijk één van de vijf vastgoed BV's en één obligatie. Het fonds is vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat. De belastinglast zal gedurende de exploitatie echter minimaal zijn als gevolg van de drukkende werking op het resultaat door de uitgekeerde rente op de obligaties.
 
 
Als beheerder treedt op Duinweide Investeringen NV. Duinweide heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 
Er is een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door TMF Depositary Services.

> DOWNLOADS RIETWIJCK

 
Algemeen
 
  Vooraankondiging