Duurzaamheid

Algemeen

Op 10 maart 2021 is de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in werking getreden. Deze Europese verordening verplicht financiële dienstverleners om transparant te zijn over het al dan niet duurzaam opereren. Als nadere invulling van de SFDR hebben wij onze ESG-visie en strategie geformuleerd, waarin wij aangeven hoe wij met duurzaamheid omgaan. De door Duinweide opgestelde duurzaamheidsverklaring geeft inzicht in de wijze waarop Duinweide met haar beleggingen omgaat met duurzaamheid.

De door Duinweide opgestelde duurzaamheidsverklaring treft u onder het kopje ‘Downloads‘. Op deze pagina leest u bondig hoe Duinweide omgaat met het thema duurzaamheid.

Bij Duinweide zijn we van mening dat investeren voor de lange termijn niet succesvol kan zijn zonder rekening te houden met de ontwikkelingen in de samenleving. We wegen environmental, social en governance-factoren (ESG) mee in onze beleggingsbeslissingen, om duurzaamheidsrisico’s beter te beheersen en duurzame langetermijnrendementen te genereren.

Duurzaamheidsrisico’s

De vastgoedfondsen van Duinweide hebben op dit moment nog niet tot doel een duurzame of ‘groene’ belegging te bieden, noch beogen zij het promoten van zowel ecologische als sociale kenmerken.
Echter worden in het huidige beleggingsbeleid- en beslissingen wel duurzaamheidsrisico’s in aanmerking genomen. Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Bij het beheren van de vastgoedfondsen worden aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid, bepaalde type beleggingen geselecteerd. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op waardeontwikkeling. Omdat duurzaamheidsrisico’s tevens van negatieve invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier onderdeel vanuit. Deze risico’s zijn gebaseerd op de reeds genoemde ESG-factoren.

De beheersing van duurzaamheidsrisico’s speelt een rol bij het formuleren van de beleggingskaders van Duinweide voor haar fondsen door te monitoren of de beleggingen voldoen aan de eisen.

Beloningsbeleid en duurzaamheid

Het beloningsbeleid van Duinweide is een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn ligt met de strategie, doelstellingen, risicobereidheid alsmede normen en waarden van Duinweide. Hiermee dient te worden voorkomen dat het toekennen van een variabele beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, werknemers of derden, dan wel ander risicovol gedrag dat een negatief effect kan hebben op de waarde van het vastgoed en het rendement van de beheerde fondsen, op Duinweide zelf, alsmede op de financiële sector als geheel. Het beloningsbeleid van Duinweide is er op gericht dat een bestuurder of werknemer zich richt op de lange termijn belangen van participanten en het vermijden van buitensporige risico’s, waaronder die op het gebied van duurzaamheid.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat zulke factoren van invloed zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.
Het bestuur is van mening dat het, gezien haar eerder genoemde beleggingsbeleid, niet betekenisvol is om de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren nu reeds te gaan meten.

Voor zover Duinweide zou besluiten de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen, zou dat betekenen dat Duinweide een gedetailleerde duurzaamheidsverklaring op fondsniveau zou moeten afgeven volgens een specifiek format voor de fondsen waarvoor op dit moment inschrijving mogelijk is. Aangezien de regels ten aanzien van die duurzaamheidsverklaring nog niet definitief zijn, is het voor Duinweide in dit stadium niet opportuun om een dergelijke duurzaamheidsverklaring op fondsniveau af te geven, gezien het feit dat geen van de fondsen op dit moment ESG-kenmerken promoot of duurzame beleggingen als doel heeft.

Het bestuur van Duinweide zal doorlopend afwegen of zij op enig moment een duurzaamheidsverklaring wenst af te geven op fondsniveau en sluit niet uit dat zij een dergelijke verklaring in de toekomst wel zal afgeven.

De duurzaamheidsverklaring van Duinweide treft u onder het kopje Downloads.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.