Duurzaamheid

Duinweide en de SFDR (informatieverschaffing over duurzaamheid)

Algemeen

Per 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) in werking getreden. Op grond van deze verordening dienen ondernemingen zoals Duinweide Investeringen NV (Duinweide) transparant te maken in hoeverre zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met duurzaamheidscriteria. Dit ziet op onderwerpen als ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Graag informeren wij u over hoe wij met de SFDR omgaan en wat dit concreet betekent voor de dienstverlening aan u.

Hoewel wij een meer duurzame samenleving ondersteunen, richten wij ons niet specifiek op duurzaamheid of duurzaam beleggen. Wel houden we in ons beleggingsbeleid in enige mate rekening met duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Bij zulke gebeurtenissen of omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan klimaatverandering of mensenrechtencontroverses. Die kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen.

Bij het beheren van de fondsen worden aan de hand van het opgestelde beleggingsbeleid beleggingen geselecteerd. Bij het selecteren van beleggingen wordt rekening gehouden met tal van factoren die van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling. Omdat duurzaamheidsrisico’s ook van invloed kunnen zijn op deze waardeontwikkeling, maken deze aspecten hier ook onderdeel vanuit.

Negatieve effecten op duurzaamheid

Duurzaamheidsfactoren zijn bijvoorbeeld ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. Hiervoor is toegelicht dat zulke factoren van invloed zijn op (de waarde van) beleggingen. Andersom kunnen beleggingen echter ook van invloed zijn op duurzaamheidsfactoren. Zo levert een belegging in fossiele brandstoffen meer milieuschade op dan een belegging in groene energie.

De directie is van mening dat het niet betekenisvol is om de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren te meten.

Voor zover Duinweide zou besluiten de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen, zou dat betekenen dat Duinweide een gedetailleerde duurzaamheidsverklaring zou moeten afgeven volgens een specifiek format voor de fondsen waarvoor op dit moment inschrijving mogelijk is. Aangezien op dit moment geen van de fondsen open is voor inschrijving én de regels ten aanzien van die duurzaamheidsverklaring nog niet definitief zijn, is het voor Duinweide in dit stadium niet opportuun en niet zinvol om een dergelijke duurzaamheidsverklaring af te geven, zeker niet gegeven het feit dat geen van de fondsen ESG-kenmerken promoot of duurzame beleggingen als doel heeft.

Doch is het beloningsbeleid van Duinweide is er op gericht dat een betrokken bestuurder of werknemer zich richt op de lange termijn belangen van participanten en het vermijden van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid.

De directie van Duinweide zal doorlopend afwegen of zij op enig moment een duurzaamheidsverklaring wenst af te geven en sluit niet uit dat zij een dergelijke verklaring in de toekomst wel zal afgeven.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.