Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Duinweide Investeringen NV, haar deelnemingen en verbonden maatschappijen, en de vastgoedbeleggingsfondsen die zij beheert, hierna gezamenlijk aan te duiden als Duinweide.

Verwerking van persoonsgegevens door Duinweide

Duinweide hecht veel waarde aan een open, eerlijk en transparant dienstverlening. In dit kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Duinweide verzamelt, voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken, met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld en wanneer uw persoonsgegevens door Duinweide uit de systemen van Duinweide worden verwijderd.

Duinweide is verantwoordelijk voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens en heeft de voorwaarden waaronder zij uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt vastgelegd in deze Privacyverklaring. Duinweide verzamelt en verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring. Duinweide draagt zorg voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Op alle werkzaamheden uitgevoerd door Duinweide is deze Privacyverklaring van toepassing.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door Duinweide verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt en bewaard.

1. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens (NAW-gegevens en indien nodig geboortedatum en -plaats, e-mailadres, burgerlijke staat, kopie van uw identiteitsbewijs, inkomensgegevens, bankrekeningnummer en BSN) om overeenkomsten die we sluiten met kopers, verkopers, huurders, (onder)aannemers en leveranciers en werknemers te kunnen uitvoeren:

  • Koopovereenkomsten onroerend goed
  • Huurovereenkomsten
  • Koop- aanneemovereenkomsten
  • Overeenkomsten van opdracht
  • Arbeidsovereenkomsten met werknemers

2. Het uitvoeren van overeenkomsten met beleggers

U bent belegger als u deelneemt in een door Duinweide beheert vastgoedbeleggingsfonds. Voordat wij u als belegger mogen accepteren, dienen wij conform de wettelijke verplichtingen uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. Vervolgens verwerken wij persoonsgegevens om overeenkomsten, die we sluiten met beleggers te kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, burgerlijke staat, kopie van uw identiteitsbewijs, fiscale status, bankrekeningnummer en uw BSN.

3. Voor marketingactiviteiten c.q. afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
Wij verwerken persoonsgegevens (NAW-gegevens) in het kader van marketingactiviteiten. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten. Hiervoor vragen wij uw expliciete toestemming en gebruiken wij onder meer de volgende kanalen:

  • Mailings via ActiveCampaign
  • Nieuwsberichten via social media
  • Beleggersevenementen

4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Duinweide
Dit doen we zowel direct (bijv. de NAW- of contactgegevens die u aan ons verstrekt via onze website) als indirect via cookie technologie. Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Duinweide verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van kopers, verkopers, huurders, (onder)aannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten. Dit geldt tevens voor persoonsgegevens die wij verwerken van beleggers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van hun deelname in een vastgoedbeleggingsfonds.

2. Gerechtvaardigd belang

Duinweide heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verzamelen in het kader van relatiemanagement.

3. Toestemming van betrokkenen

Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen. Dit is ook het geval bij het toesturen van een nieuwsbrief.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
Duinweide dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en fiscale bewaarplicht.

Met wie deelt Duinweide uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Door Duinweide ingeschakelde derde dienstverleners (verwerkers). Deze dienstverleners voeren namens Duinweide bepaalde diensten uit, zoals beheerdiensten, IT-diensten, juridische bijstand en administratieve dienstverlening. Met deze dienstverleners sluit Duinweide een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duinweide blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen; of
 • Toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten.

Hoe lang bewaart Duinweide uw persoonsgegevens?

Duinweide bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal één jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons prioriteit. Uw gegevens, die bij ons worden opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Onze werknemers zijn geheimhouding van uw gegevens verplicht.

Deze regels gelden ook voor derde dienstverleners die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Uw rechten

Door contact op te nemen met Duinweide kunt u alle rechten uitoefenen die u volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder het inzien van uw gegevens welke Duinweide van u verzamelt en gebruikt, het rectificeren van uw gegevens (voor zover incorrect of incompleet), het wissen van uw gegevens, het beperken van de verwerking van uw gegevens, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

U kunt een gegeven toestemming te allen tijde intrekken door de specifieke instructies te volgen die betrekking hebben op de verwerking waarvoor u toestemming heeft gegeven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@duinweide.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Cookies

Duinweide gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Duinweide gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl

Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Duinweide  via info@duinweide.nl of 088-222 0 222.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Duinweide uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit melden bij info@duinweide.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Tot slot wijst Duinweide u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in de Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 27 december 2023.

Contactgegevens

Duinweide Investeringen NV
Henry Dunantweg 15
2402 NM Alphen aan den Rijn
088-222 0 222
info@duinweide.nl

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.