Duinweide icon

Veelgestelde vragen

 

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en vragen die afkomstig zijn uit de ‘Checklist beleggen in vastgoed’ zoals opgesteld door de AFM. Deze checklist is ook te vinden onder Downloads. Indien uw vraag niet is vermeld of uw vraag onvoldoende wordt beantwoord, geen enkel probleem als u dan contact opneemt.

Algemene vragen

Waarom beleggen in vastgoed?

Vastgoed is een beleggingsvorm waarvan de verhouding risico-rendement historisch gezien gunstig kan zijn mits het juiste type vastgoed wordt gekozen. Beleggen kan direct en indirect. Bij indirecte beleggingen kunt u denken aan bijvoorbeeld beursgenoteerde vastgoedfondsen. U weet vooraf nooit welk vastgoed aangekocht of verkocht wordt en de kostenstructuur is veelal minder transparant. Tevens fluctueert de waarde op basis van vraag en aanbod en de gevoeligheid op de beurs. Een directe belegging is beleggen in stenen. Vermogen, kennis, ervaring en bekwaamheid in deze wereld is een vereiste. Uiteraard dient het beheer goed geregeld te worden. Duinweide Investeringen biedt precies de sleutel om in de categorie direct vastgoed in besloten kring vastgoed te beleggen. Indirect de eigenaar zijn van stenen waarvan het vastgoedmanagement is neergelegd bij ons. Een zorgvuldig geselecteerde belegging die als fundament kan dienen voor het rendabel beleggen van uw vermogen. Wij merken daarbij duidelijk op dat vastgoed minder liquide is, dat er leegstand kan optreden of financieringscondities kunnen wijzigen. Deze en andere risico's staan omschreven in het prospectus wat voor ieder fonds beschikbaar is.

Wat is het verschil tussen een vastgoedobligatie en een participatie in een vastgoedfonds?

Een vastgoedobligatie is een door de belegger verstrekte lening met als onderpand het vastgoed. De rente die wordt uitgekeerd is de zogenaamde couponrente die is vermeld op de obligatie. Indien bij tegenvallende huurinkomsten (leegstand) de couponrente niet meer kan worden betaald dan is er acuut een probleem. Een participatie in een vastgoedfonds is een belang in de directe opbrengsten en kosten van het belegde vastgoed. U bent als het ware mede-eigenaar van het vastgoed waarvan het beheer is ondergebracht bij de beheerder. Het resultaat dat wordt uitgekeerd is afhankelijk van hoe de belegging presteert. Wij zijn van mening dat vastgoedobligaties mindere producten zijn omdat de couponrente suggereert dat dit ook uitgekeerd zal worden. De praktijk wijst vaak anders uit. Bij een vastgoedfonds deelt de belegger in de winst. Duinweide streeft te allen tijde naar een zo goed mogelijke balans tussen risico en rendement. Voor beide varianten geldt dat het maximale risico dat de belegger loopt het ingelegde geld is.

Hoe ontvang ik vrijblijvend interessante vastgoedaanbiedingen en hoe meld ik me hiervoor aan?

U meldt zich gratis en vrijblijvend aan per telefoon, e-mail of via ons contactformulier op deze website. Ook kunt u alvast in het menu onder Fondsen het betreffende Fonds bekijken, hier vindt u informatie waaronder het prospectus indien het fonds in emissie is. Is de belegging voor u interessant en passend binnen uw portefeuille, dan kunt u zich inschrijven. Inschrijven vindt plaats via Mijnduinweide.nl. Heeft u vragen, dan kunt u ons bellen, mailen en bezoeken. We staan u graag te woord.

Wat is een vastgoedfonds precies?

Een vastgoedfonds (Commanditaire Vennootschap, Fonds voor Gemene Rekening, Besloten Vennootschap) is een beleggingsvorm waarbij de deelnemers gezamenlijk het eigen vermogen verschaffen om vastgoed aan te kopen. Zij worden de eigenaren van het vastgoed. De beheerder/initiatiefnemer koopt namens de beleggers het vastgoed, gaat dit gedurende een aantal jaar exploiteren en daarna verkopen. De opbrengsten uit verhuur worden gedurende de looptijd, per kwartaal, na aftrek van kosten uitgekeerd aan de beleggers naar rato van hun inleg. Bij verkoop volgt er een slotuitkering van de verkoopwinst en wordt de oorspronkelijke inleg terugbetaald. Een vastgoedfonds (Commanditaire Vennootschap, Fonds voor Gemene Rekening, Besloten Vennootschap) is een beleggingsvorm waarbij de deelnemers gezamenlijk het eigen vermogen verschaffen om vastgoed aan te kopen. Zij worden de eigenaren van het vastgoed. De beheerder/initiatiefnemer koopt namens de beleggers het vastgoed, gaat dit gedurende een aantal jaar exploiteren en daarna verkopen. De opbrengsten uit verhuur worden gedurende de looptijd, per kwartaal, na aftrek van kosten uitgekeerd aan de beleggers naar rato van hun inleg. Bij verkoop volgt er een slotuitkering van de verkoopwinst en wordt de oorspronkelijke inleg terugbetaald. Voor meer informatie ten aanzien van de fondsstructuur en de betreffende rechtsvorm (CV, FGR of BV) verwijzen wij naar het betreffende prospectus.

Waar kan ik de actuele waarde van mijn participaties nagaan?

De actuele waarde van uw participaties is inzichtelijk in de persoonlijke omgeving van Mijn Duinweide. Hier vindt u het aantal certificaten per vastgoedfonds, de huidige waarde (de koers in geval van Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen) per certificaat en het genoten rendement.

Wat is het verschil tussen interim- en slotdividend?

In de eerste week van ieder nieuw kwartaal wordt interim dividend uitgekeerd. De totstandkoming van dit bedrag is toegelicht in de kwartaalrapportage die per fonds als download te vinden is in Mijn Duinweide. Voor Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen wordt het uit te keren interimdividend bij de start van het nieuwe boekjaar vastgesteld met akkoord van de beleggingscommissie. Aan het einde van het boekjaar, na de controle en het vaststellen van de jaarrekening, wordt het resterende dividend uitgekeerd. Dit is het slotdividend en is van toepassing voor: Duinweide Supermarkten, Duinweide Woningen, Rietwijck Vastgoed en Elswijck Vastgoed.

AFM - checklist beleggen in vastgoed

Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?

Uiteraard hebben wij voor elk vastgoedfonds een prospectus. Wij proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren met heldere en begrijpelijke taal. Aanvullend hebben wij een persoonlijke Mijn Duinweide omgeving waarin regelmatig informatie wordt gepubliceerd in het fonds waarin u belegd. Het kan natuurlijk zijn dat u alsnog vragen heeft. Belt u dan gerust op, zodat wij u vragen proberen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Valt de belegging onder het toezicht van de AFM?

Vanaf 1 januari 2012 gelden er bij beleggingsaanbiedingen nieuwe regels waardoor beleggers beter worden beschermd. Voor aanbieders van beleggingen tot € 100.000 geldt er een prospectusplicht. Naast de prospectusplicht bestaat er ook een vergunningplicht. Kort gezegd moeten alle financiële partijen die financiële diensten of producten aanbieden, bemiddelen of adviseren aan consumenten, beschikken over een AFM-vergunning. Wij zijn overigens van mening dat de AFM de vrijstellingsgrens beter kan optrekken naar € 500.000 omdat dan alle aanbieders zich aan de toetsing moeten onderwerpen en het kaf van het koren gescheiden wordt. Dit is echter nog steeds geen garantie. Daarom menen wij ook dat de beheerder voor bijvoorbeeld minimaal 5% moet participeren in het fonds, blijvend, totdat het wordt opgeheven. 

Is er een website waar je informatie over de belegging kunt vinden?

Uiteraard, dat is deze... wij werken deze website continue bij om zo snel en zo goed mogelijk de informatie te publiceren. Zo hebben wij informatie over de vastgoedfondsen, het persoonlijke Mijn Duinweide en de laatste nieuwsberichten.

Kun je jouw belegging tussentijds verkopen?

De certificaten van onze groeifondsen Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen zijn verhandelbaar, waarbij men gebruik kan maken van de maandelijks bepaalde handelskoers. Indien er op het gewenste moment van verkoop geen of onvoldoende vraag is, biedt Duinweide Deelnemingen BV een inkoopgarantie tot € 1.000.000. Dit is nader omschreven in het prospectus van deze fondsen. Onze participaties in de vastgoedfondsen zijn in principe niet liquide. Dit is inherent aan het feit dat vastgoed doorgaans niet snel verkocht wordt in verband met de afschrijving van de kosten koper. Ook kent de CV een besloten karakter. Indien u de participaties toch wil verkopen dan dient u zelf voor een nieuwe koper te zorgen. Wij kunnen hoogstens bemiddelen. Zodra een opvolger gevonden is, dient de voorgenomen overdracht bij de Beherend vennoot te worden aangemeld. Wij zullen dan de andere participanten schriftelijk toestemming vragen en indien er na 4 weken geen bezwaar is dan kan de overdracht plaatsvinden. Dit geschiedt via notariële akte.

Is duidelijk welke specifieke risico s je bij deze belegging loopt?

Ons prospectus heeft altijd een specifiek hoofdstuk gewijd aan de risico’s van de investering (hoofdstuk 5 Risicofactoren). Ook geven wij aan hoe wij de risico’s tot een minimum trachten te beperken. Hieronder worden de belangrijkste risico’s genoemd. Plaatsingsrisico – Onze aanpak is precies omgekeerd in vergelijking tot de meeste vastgoedfondsaanbieders. Wij kopen eerst het vastgoed en zoeken dan pas participanten. Tevens financieren wij dit voor. Dit doen wij omdat wij zelf geloven in de vastgoedportefeuille. Dit betekent dat onze fondsen te allen tijde wordt geplaatst. Financieel risico - Het financiële rekenmodel wordt conservatief opgesteld en wordt altijd gecontroleerd door een externe accountant (reservering leegstand nemen wij bijvoorbeeld op). Marktrisico - De marktomstandigheden worden met onze eigen ervaring (40 jaar) en supermarktdeskundigen nauwlettend gevolgd en onderzocht. Bouwtechnisch risico - De objecten worden vakkundig geïnspecteerd en er wordt een meerjarige onderhoudsbegroting opgesteld. Leegstandsrisico - We proberen altijd de portefeuille te voorzien met spreiding van huurders, landelijke labels en locaties die eenvoudig wederverhuurd kunnen worden. Renterisico - Middels een langlopende financiering wordt getracht het risico op een stijging van de rente grotendeels af te dekken.

Weet je welke personen achter de aanbieder van de belegging zitten? Hoe lang bestaat dit bedrijf al?

Een gedetailleerde beschrijving van de initiatiefnemers is op deze site te vinden (menu “Over Duinweide”, “Initiatiefnemers”) en in elk prospectus. Onze organisatie is nog vrij jong (2011), echter de initiatiefnemers beschikken gezamenlijk over 40 jaar vastgoed ervaring.

Vind je op internet negatieve berichten over de aanbieder van de belegging?

Dit is natuurlijk wat u zelf dient te achterhalen. Wij hebben ons vermogen verdiend met ondernemen, hard werken en door altijd integer te handelen.

Hoe heeft de aanbieder van de belegging in het verleden gepresteerd?

De afgelopen 20 jaar hebben de initiatiefnemers een aanzienlijke vastgoedportefeuille opgebouwd/gehad waarmee goede resultaten zijn behaald. Dat is ook de reden dat wij eerst het vastgoed voor onze fondsen aankopen en dan pas participanten zoeken om het fonds te plaatsen. Wij financieren dit tevens voor. Een nieuwe manier van werken, waarbij wij hopen zo veel mogelijk vertrouwen in Duinweide Investeringen en onze belegging te verkrijgen. Daarnaast kunt u onder "Fondsen" het Direct rendement per fonds inzien, tabblad "Resultaten", ten opzichte van het prospectus.

Is een hoog rendement toegezegd? Wordt dit redelijk onderbouwd?

Wij richten ons niet op een zo’n hoog mogelijk rendement. Wij proberen vooral zeer realistisch te zijn en daar waar mogelijk conservatief. Zo zijn wij één van de weinige fondsaanbieders die rekening houdt met kosten voor bijvoorbeeld leegstand. De basis voor het exploitatieresultaat is primair de kwaliteit van het vastgoed, locatie, huurders et cetera. Secundair speelt de exploitatiebegroting. Hierin proberen wij ons zoveel mogelijk te onderscheiden op de kosten. Het rendement wat wij beogen zit tussen de 6 en 8%. Vergelijking met andere vastgoedfondsbeleggingen alleen op rendement, is gevaarlijk. Wij prognosticeren liever 6% met reservering van allerlei mogelijke kosten (zoals leegstand, revitalisering) dan 8% met de kans dat resultaten later lager uitvallen.

Wordt het rendement gegarandeerd? Wordt dit redelijk onderbouwd? Wie verstrekt de garantie?

Rendement is uiteraard nooit te garanderen. Wel proberen wij een zo voorzichtig mogelijke inschatting te maken van het verwachte rendement, zodat het reëel is om dit daadwerkelijk te behalen. Wij houden rekening met veel verschillende kosten en treffen daar voorzieningen voor, zodat een tegenvaller geen invloed heeft op het verwachte rendement. Wij laten deze prognose toetsen door een externe accountant. De prognose bevat een gespecificeerd overzicht van kosten die invloed kunnen hebben op het rendement.

Is duidelijk welke kosten ten laste komen van jouw rendement?

Het getoonde verwachte rendement is na aftrek van alle fonds- en of beheerkosten. De in het prospectus opgenomen prognoses vermelden alle relevante kosten. 

Heb je een goed zicht op de belastingen die je moet afdragen in verband met de belegging?

Jaarlijks wordt er een invulinstructie aangeleverd ten behoeve van uw IB en/of VPB-aangifte, deze zijn tevens per fonds te vinden in Mijn Duinweide. Om u te voorzien van extra informatie over eventueel voor u van toepassing zijnde belastingen, is een memo beschikbaar inzake fiscale gevolgen voor particuliere investeerders en voor vennootschappen onder "Downloads".

Wordt er veel bijgeleend om het vastgoed aan te schaffen?

Het aantrekken van hypothecaire financieringen is een gebruikelijk en acceptabel middel om vastgoed te verwerven. Het is in het geval van een goede verhuursituatie ook gunstig voor het directe rendement. Duinweide Investeringen hanteert een defensief financieringsbeleid. Dit houdt in dat we meestal een bankfinanciering aanvragen voor circa 50-55% van de investering. 

Heb je concrete informatie ontvangen over het aan te schaffen of te ontwikkelen vastgoed en eventuele huurders?

Deze informatie wordt verschaft via het vastgoedhoofdstuk in het prospectus.

Heb je informatie over de waarde van het vastgoed (taxatie)?

Ieder prospectus heeft als bijlage het taxatierapport van het aan te kopen object. Wanneer sprake is van een hertaxatie van een object dat reeds in eigendom is, wordt dit rapport per fonds beschikbaar gesteld via Mijn Duinweide. 

Heb je informatie over de geschiedenis van het vastgoed?

Het prospectus en Mijn Duinweide bevatten gegevens en documenten over het aangekochte vastgoed. Deze informatie, zoals kadastrale gegevens en bouwkundige rapportages, bieden inzicht in het verleden van een aangekocht object. 

Wordt in het buitenland belegd of in bijzonder vastgoed?

Duinweide Investeringen belegt louter in Nederlands vastgoed. Buitenlands of bijzonder vastgoed achten wij te risicovol. 

Worden de cijfers gecontroleerd door een accountant? En is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant?

Mazars Accountants & Adviseurs controleert van alle fondsen de jaarverslagen en tot op heden zijn alle jaarverslagen voorzien van een goedkeurende verklaring. 

Is een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen aangesteld om toezicht te houden op de activiteiten van de aanbieder of belegging?

In het geval van Duinweide Supermarkten en Duinweide Woningen is sprake van een beleggingscommissie, bestaande uit twee participanten met een aandeel ter waarde van minimaal € 100.000 in het fonds en een door de beheerder aangestelde supermarkt- of woningdeskundige. Deze commissie geeft advies over aan- en verkoopplannen. Er wordt gecommuniceerd richting de beleggers of dit advies positief of negatief is. 

Is er een stichting aangesteld om de gang van zaken te controleren en de belangen van beleggers te behartigen?

Het vastgoed is het juridisch eigendom van een stichting met een onafhankelijke bestuurder/bewaarder. Deze partij controleert geldstromen en kan bijvoorbeeld een levering aan een derde voorkomen ter bescherming van de belangen van de participanten. 

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.