Nieuws

Duurzaamheidsverklaring Duinweide Investeringen N.V.

| Algemeen Nieuws | Duinweide

Datum: juli 2022
Intern bericht: Duurzaamheidsverklaring Duinweide Investeringen NV

Op 10 maart 2021 is de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) in werking getreden. Deze Europese verordening verplicht financiële dienstverleners om transparant te zijn over het al dan niet duurzaam opereren. Als nadere invulling van de SFDR hebben wij onze ESG-visie en strategie geformuleerd, waarin wij aangeven hoe wij met duurzaamheid omgaan. De door Duinweide opgestelde duurzaamheidsverklaring geeft inzicht in de wijze waarop Duinweide met haar beleggingen omgaat met duurzaamheid.

De door Duinweide opgestelde duurzaamheidsverklaring treft u onder het kopje ‘Downloads‘. In dit nieuwsitem leest u bondig hoe Duinweide omgaat met het thema duurzaamheid.

Bij Duinweide zijn we van mening dat investeren voor de lange termijn niet succesvol kan zijn zonder rekening te houden met de ontwikkelingen in de samenleving. We wegen environmental, social en governance-factoren (ESG) mee in onze beleggingsbeslissingen, om duurzaamheidsrisico’s beter te beheersen en duurzame langetermijnrendementen te genereren.

De vastgoedfondsen van Duinweide hebben op dit moment nog niet tot doel een duurzame of ‘groene’ belegging te bieden, noch beogen zij het promoten van zowel ecologische als sociale kenmerken.
Echter worden in het huidige beleggingsbeleid- en beslissingen wel duurzaamheidsrisico’s in aanmerking genomen. Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid.

Het beloningsbeleid van Duinweide is een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn ligt met de strategie, doelstellingen, risicobereidheid alsmede normen en waarden van Duinweide. Hiermee dient te worden voorkomen dat het toekennen van een variabele beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van participanten, werknemers of derden, dan wel ander risicovol gedrag dat een negatief effect kan hebben op de waarde van het vastgoed en het rendement van de beheerde fondsen, op Duinweide zelf, alsmede op de financiële sector als geheel. Het beloningsbeleid van Duinweide is er op gericht dat een bestuurder of werknemer zich richt op de lange termijn belangen van participanten en het vermijden van buitensporige risico’s, waaronder die op het gebied van duurzaamheid.

De volledige duurzaamheidsverklaring van Duinweide treft u onder het kopje Downloads.

Met vriendelijke groet,

Duinweide Investeringen N.V.

Jack Mondt


De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.