Burgwijck Vastgoed

Risico's

Beleggen is nooit zonder risico’s. Wij raden u aan altijd het gehele Informatiememorandum vooraf te raadplegen en indien nodig en gewenst deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen zodat – gegeven uw persoonlijke inkomens- en vermogenspositie – het risicoprofiel van het Fonds ook individueel gewogen kan worden aan uw investeringsbeslissing.

Hieronder vindt u de meest relevante risico’s:

Renterisico

Het fonds heeft een bankfinancieringen afgesloten met een looptijd van 7 jaar. Na deze periode dient de financiering verlengd te worden tegen de dan geldende rente. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 4,5%. Het risico bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed.

Aflossingsrisico

De financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de financiering die betrekking hebben op de waarde van de objecten en de hoogte van de huuropbrengsten. Wanneer deze dalen tot onder een vooraf overeengekomen niveau, kan de financier verlangen dat het fonds gaat aflossen op de financiering, of in het ergste geval volledig aflost. Dit resulteert in een lager rendement.

Marktrisico

Het fonds belegt uitsluitend in Nederlands vastgoed. Een algemene verslechtering van de economische omstandigheden en invloeden als bijvoorbeeld online winkelen, kunnen leiden tot lagere verdiensten voor de huurder. Dit kan als gevolg hebben dat de huurder niet meer de huidige huur kan opbrengen.

Leegstandrisico

Indien een huurder langdurig niet in staat is de huur op te brengen, of het contract met de huurder afloopt en niet wordt verlengd, kan leegstand ontstaan. Leegstand heeft een negatieve invloed op het beleggingsresultaat.

COVID-19

Door de huidige verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) kan de conjunctuur verslechteren. Voor het Fonds en voor een potentiële koper van een Object kan dit tot gevolg hebben dat het lastiger wordt om een Financiering aan te gaan. Indien het voor het Fonds danwel voor een potentiële koper van een Object, lastiger wordt om financieringen aan te gaan, zal de vraag naar vastgoed kleiner zijn, hetgeen een waarde drukkend effect heeft op de Objecten. Dit leidt tot een lager Indirect rendement voor de beleggers.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.