Oostwijck Vastgoed

Risico's

Hieronder vindt u de meest relevante risico’s waar u rekening mee dient te houden:

Financieel risico

De inkomsten van het Fonds zullen bestaan uit de Bruto huuropbrengsten. Hoewel de kredietwaardigheid van Jumbo Supermarkten BV en AS Watson (Property Continental Europe) BV momenteel sterk is, sluit dit echter niet uit dat de huurders, inclusief de huurders van de woningen, op een bepaald moment, om wat voor reden dan ook, in staat van insolventie geraakt of de huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Evenmin sluit dit uit dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Bij langdurige niet-nakoming, dan wel blijvende onmogelijkheid tot nakoming, zou het Fonds naar een nieuwe huurder moeten omzien. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Bovendien kan het voorkomen dat op dat moment geen nieuwe huurder gevonden kan worden, waardoor (tijdelijk) leegstand kan ontstaan en (voor een deel) de opbrengsten voor het Fonds wegvallen. Niet-nakoming door de huurder van haar financiële verplichtingen, dan wel het niet juist of niet volledig nakomen van deze financiële verplichtingen aan het Fonds, kan een negatieve invloed hebben op het Exploitatieresultaat.

Rente- en aflossingsrisico

Een stijgende marktrente kan op meerdere manieren een negatief effect hebben op de beleggingsresultaten. Bij een hogere rente zullen de financieringslasten bij herfinanciering toenemen, omdat het Object gedeeltelijk met vreemd vermogen is gefinancierd. Bij een stijgende marktrente zal het directe beleggingsresultaat een neergaande lijn laten zien. Bovendien kan een stijging van de rente het risico van dalende onroerendgoedprijzen vergroten. Een daling van de onroerendgoedprijzen kan leiden tot een verlaging van het rendement. Een stijgende marktrente kan aldus een negatief effect hebben op de beleggingsresultaten.

Indien het Fonds niet kan voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de Financiering, bijvoorbeeld indien de Loan-To-Value (LTV) van de Financiering hoger wordt dan met de Financier overeengekomen of de Debt Yield (DY) van het Fonds lager wordt dan overeengekomen, zal de Beheerder bezien of de bank die de hypothecaire lening heeft verstrekt bereid is afspraken te maken die inhouden dat de bank de lening niet zal opeisen. Afhankelijk van deze afspraken, zal dit leiden tot een lager direct en indirect rendement.

Herfinancieringsrisico

De beoogde looptijd van het Fonds overschrijdt de looptijd van de Financiering waardoor een herfinancieringrisico ontstaat. Het risico bestaat dat de Financier na afloop van de leningsduur besluit de lening niet te verlengen dan wel de lening alleen te willen verlengen tegen minder gunstige voorwaarden. Mocht zich dit voordoen dan dient de Financiering op een andere wijze aangetrokken te worden of te worden afgelost door de opbrengsten uit de verkoop van het Object. In beide gevallen kan dit leiden tot lagere dan verwachte uitkeringen.

Marktrisico

Het marktrisico ziet op het algemene economische klimaat waarin de vastgoedmarkt zich bevindt en heeft een grote invloed op de waardeontwikkeling van vastgoed. Het economisch klimaat is zowel van invloed op de vraag naar en het aanbod van het vastgoed als op de verhuurmarkt. In het geval van verminderde vraag bij een minimaal gelijkblijvend aanbod zal de waarde onder druk komen te staan. Eveneens van invloed op de waarde is de vraag van gebruikers naar verschillende typen vastgoed. Bij beperkte vraag zal leegstand ontstaan wat een nadelig effect heeft op de waarde van vastgoed. Ook de beschikbaarheid van financiering, de rentestand en het inflatiepercentage zijn factoren die invloed kunnen hebben op de waarde van vastgoed. Een waardedaling van het Object en het niet kunnen wederverhuren van het Object zou een negatieve invloed kunnen hebben op het rendement van het Fonds en kan consequenties hebben voor de financieringsvoorwaarden.

Fiscale risico

Het besluit van de regering om bijvoorbeeld de regels van de verhuurdersheffing aan te passen of de FBI status af te schaffen. Daarnaast bestaat het risico bestaat dat niet langer aan de FBI-voorwaarden kan worden voldaan, waardoor met terugwerkende kracht alsnog een belastingclaim kan ontstaan.

Beleggen in supermarkten en verhuurde woningen kent meerdere risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het prospectus geeft een volledige weergave van alle risico’s. Wij stellen het zeer op prijs dat u het prospectus leest. Dit kunt u verkrijgen via onze website.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.