Rietwijck Vastgoed

Risico's

Aan het beleggen in Rietwijck Vastgoed zijn risico’s verbonden. Deze risico’s kunnen nadelige gevolgen hebben voor het geprognosticeerde rendement en voor de door u ingelegde gelden.

De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd of dat zelfs de inleg geheel verloren gaat.

De belangrijkste risico’s zijn waardedaling, leegstand en financiering waarop we hieronder kort ingaan. Over alle risico’s leest u meer in hoofdstuk 2 van het prospectus Rietwijck Vastgoed.

Herfinancieringrisico

De looptijd van het fonds overschrijdt de looptijd van de hypothecaire financiering waardoor een herfinancieringrisico ontstaat. Het risico bestaat dat de financier na afloop van de leningsduur besluit de lening niet te verlengen dan wel de lening alleen te willen verlengen tegen minder gunstige voorwaarden. Mocht zich dit voordoen dan dient de financiering op een andere wijze aangetrokken te worden of te worden afgelost door de opbrengsten uit de verkoop van de objecten. In beide gevallen kan dit leiden tot lagere dan verwachte uitkeringen.

Leegstandsrisico

Indien de huurovereenkomst eindigt en er geen verlenging van de huurtermijn is afgesproken – of er is nog geen nieuwe huurder gevonden – dan kan dit leiden tot (frictie) leegstand. Leegstand leidt tot inkomstenderving en mogelijkerwijs additionele kosten voor het fonds.

Het leegstandsrisico kan worden beperkt door langlopende huurcontracten af te sluiten met solvabele en landelijk bekende huurders, die zich op goede en eenvoudig opnieuw te verhuren locaties bevinden.

Waardedaling

Wanneer een object wordt verkocht, kan de verkoopwaarde lager zijn dan de geprognosticeerde verkoopprijs. De waarde van een object is onder andere afhankelijk van externe macro-economische factoren, zoals de wereldeconomie, en van de situatie op de Nederlandse vastgoedmarkt. Ook de looptijd van de huurcontracten en de mogelijkheid om deze voor een langere periode te verlengen, zijn van invloed op de verkoopwaarde. Het is daarmee mogelijk dat een object verkocht wordt tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.