Rivierburcht Vastgoed

Risico's

Beleggen is nooit zonder risico’s. Wij raden u aan altijd het gehele Informatiememorandum vooraf te raadplegen en indien nodig en gewenst deskundig financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen zodat – gegeven uw persoonlijke inkomens- en vermogenspositie – het risicoprofiel van het Fonds ook individueel gewogen kan worden aan uw investeringsbeslissing.

Hieronder vindt u de meest relevante risico’s:

Renterisico

Het Fonds sluit een Financiering af met een gefixeerde rente voor een periode van ten minste zeven jaar. Na de rentevaste periode moet er een nieuwe Financiering worden overeengekomen. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 4%. Het risico bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed.

Aflossingsrisico

De financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de financiering die betrekking hebben op de waarde van de objecten en de hoogte van de huuropbrengsten. Wanneer deze dalen tot onder een vooraf overeengekomen niveau, kan de financier verlangen dat het fonds gaat aflossen op de financiering, of in het ergste geval volledig aflost. Dit resulteert in een lager rendement.

Herfinancieringsrisico

De beoogde looptijd van het Fonds overschrijdt de looptijd van de Financieringen waardoor een herfinancieringsrisico ontstaat. Het risico bestaat dat een Financier na afloop van de leningsduur besluit de lening niet te verlengen dan wel de lening alleen te willen verlengen tegen minder gunstige voorwaarden. De ‘minder gunstige voorwaarden’ kunnen inhouden dat de risico-opslagen die de bank in rekening brengt bij een herfinanciering hoger zijn. Een hoger rentetarief resulteert in een lager Direct rendement. Indien de Financier na afloop van de leningsduur besluit de lening niet te verlengen, dient de Financiering mogelijk te worden afgelost door de opbrengsten uit de verkoop van (een van) de Objecten. Dit kan leiden tot lagere dan verwachte uitkeringen, in geval de verkoopopbrengst lager is dan de waarde in het Informatiememorandum begroot na een periode van 10 jaar.

Marktrisico

Het Fonds is actief op de Nederlandse markt en koopt uitsluitend (woning)vastgoed aan in Nederland. Het economisch klimaat van de vastgoedmarkt is zowel van grote invloed op de vraag naar en het aanbod van koopwoningen, als op de woningverhuurmarkt. Een verslechtering hiervan kan leiden tot lagere huurprijzen en verkoopprijzen.

Risico impact COVID-19

Door de huidige verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) kan de conjunctuur verslechteren. Voor het Fonds en voor een potentiële koper van een Object kan dit tot gevolg hebben dat het lastiger wordt om een Financiering aan te gaan. Indien het voor het Fonds danwel voor een potentiële koper van een Object, lastiger wordt om financieringen aan te gaan, zal de vraag naar vastgoed kleiner zijn, hetgeen een waarde drukkend effect heeft op de Objecten. Dit leidt tot een lager Indirect rendement voor de beleggers.

Financieel en debiteurenrisico

De mogelijkheid bestaat dat een huurder de huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Bij langdurige niet-nakoming (na 3 maanden) zal het Fonds de rechter om ontbinding vragen van het huurcontract zodat tot ontruiming van de woning kan worden overgegaan. Dit kan extra kosten voor het Fonds met zich meebrengen. Vervolgens kan er sprake zijn van tijdelijke leegstand. Dit kan een negatieve invloed hebben op het Exploitatieresultaat.

Overheidsrisico

Maatregelen zoals het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek of aanscherping van de leennormen voor particuliere huizenkopers, kunnen de prijs van koopwoningen onder druk zetten. Daarnaast kan de overheid invloed uitoefenen op de verhuur van woningen door middel van de verhuurderheffing en regulering van huurprijzen in het middenhuursegment. Deze maatregelen hebben een negatief effect op het Exploitatieresultaat.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.