Duinweide Supermarkten

Risico's

Aan het beleggen in Duinweide Supermarkten zijn risico’s verbonden. Deze risico’s kunnen nadelige gevolgen hebben voor het geprognosticeerde rendement en voor de door u ingelegde gelden.
De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan u heeft ingelegd of dat zelfs de inleg geheel verloren gaat.
De belangrijkste risico’s zijn waardedaling, leegstand en financiering waarop we hieronder kort ingaan. Over alle risico’s leest u meer in hoofdstuk 2 van het prospectus Duinweide Supermarkten wat beschikbaar gesteld zal worden bij een nieuwe emissie.

Renterisico

Het Fonds sluit in beginsel bankfinancieringen af met een looptijd van 5 of 7 jaar. Na deze periode dient de financiering verlengd te worden tegen de dan geldende rente. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 5,1%. Het risico bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed. Een hogere rente zal dus vermoedelijk resulteren in lagere beleggingsresultaten.

Aflossing- en herfinancieringsrisico

De Financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de Financiering die betrekking hebben op de waarde van de Objecten en de hoogte huuropbrengsten. Wanneer deze dalen tot onder een vooraf overeengekomen niveau, kan de Financier verlangen dat het Fonds gaat aflossen op de Financiering, of in het ergste geval volledig aflost. Dit resulteert in een lager rendement.

Wanneer een financiering afloopt beoogd de Beheerder deze te verlengen. Het risico bestaat dat dit niet lukt en de financiering moet worden afgelost. Mogelijk dient het Fonds dan een Object te verkopen. Het risico bestaat dat op dat moment een lager rendement wordt behaald dan begroot.

Marktrisico

Het Fonds belegt uitsluitend in Nederlands vastgoed. Een algemene verslechtering van de economische omstandigheden en invloeden als bijvoorbeeld online winkelen, kunnen leiden tot lagere verdiensten voor de huurder. Dit kan als gevolg hebben dat de huurder niet meer in staat is de huidige huur op te brengen.

Leegstandsrisico

Indien een huurder langdurig niet in staat is de huur op te brengen, of het contract met de huurder afloopt en niet wordt verlengd, kan leegstand ontstaan. Leegstand heeft een negatieve invloed op het beleggingsresultaat.

COVID-19

Door de Huidige verspreiding van COVID-19 kan de conjunctuur verslechteren. Voor het Fonds en voor een potentiële koper van een Object kan dit tot gevolg hebben dat het lastiger wordt om een Financiering aan te gaan, waardoor de vraag naar vastgoed kleiner zal zijn, hetgeen een waarde drukkend effect heeft op de Objecten. Dit leidt tot een lager Indirect rendement. Daarnaast heeft COVID-19 invloed op de risico opslagen die de bank in rekening brengt bij een nieuwe financiering of herfinanciering. Een hoger rentetarief resulteert in een lager Direct rendement.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.