Duinweide Woningen

Risico's

Hieronder vindt u de meest relevante risico’s waar u rekening mee dient te houden:

Renterisico

Het fonds sluit in beginsel bankfinancieringen af met een looptijd van 7 of 10 jaar. Na deze periode dient de financiering verlengd te worden tegen de dan geldende rente. In het Prospectus is die rente te zijner tijd begroot op 4,7%. Het risico bestaat echter dat deze hoger uitvalt. De hoogte van de rente heeft tevens invloed op de waarde van het vastgoed.

Aflossingsrisico

De financier stelt bepaalde voorwaarden ten aanzien van de financiering die betrekking hebben op de waarde van de objecten en de hoogte huuropbrengsten. Wanneer deze dalen tot onder een vooraf overeengekomen niveau, kan de financier verlangen dat het fonds gaat aflossen op de financiering, of in het ergste geval volledig aflost. Dit resulteert in een lager rendement.

Marktrisico

Het Fonds is actief op de Nederlandse markt en koopt uitsluitend (woning)vastgoed aan in Nederland. Het economisch klimaat van de vastgoedmarkt is zowel van grote invloed op de vraag naar en het aanbod van koopwoningen, als op de woningverhuurmarkt. Een verslechtering hiervan kan leiden tot lagere huurprijzen en verkoopprijzen.

Financieel en debiteurenrisico

De mogelijkheid bestaat dat een huurder de huurtermijnen niet (tijdig) kan voldoen. Bij langdurige niet-nakoming (na 3 maanden) zal het Fonds de rechter om ontbinding vragen van het huurcontract zodat tot ontruiming van de woning kan worden overgegaan. Dit kan extra kosten voor het Fonds met zich meebrengen. Vervolgens kan er sprake zijn van tijdelijke leegstand. Dit kan een negatieve invloed hebben op het Exploitatieresultaat.

Overheidsrisico

Maatregelen zoals het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek of aanscherping van de leennormen voor particuliere huizenkopers, kunnen de prijs van koopwoningen onder druk zetten. Daarnaast kan de overheid invloed uitoefenen op de verhuur van woningen door middel van de verhuurderheffing en regulering van huurprijzen in het middenhuursegment. Daarnaast bestaat het risico tot afschaffing van de FBI status. Deze maatregelen hebben een negatief effect op het Exploitatieresultaat.

Beleggen in verhuurde woningen kent meerdere risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. Het prospectus geeft een volledige weergave van alle risico’s. Wij adviseren u dan ook het prospectus te lezen en bewust te zijn van de eventuele risico’s.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2021 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.